top of page

Všeobecné obchodní podmínky

I. Základní ustanovení

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují v souladu s

ustanovením § 1751 odst. 1, § 1746 odst. 2 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský

zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti vzniklé v

souvislosti nebo na základě smlouvy o koupi (dále jen „kupní smlouva“), nebo

smlouvy o poskytnutí poradenství (dále jen „smlouva o poradenství“), nebo

smlouvy o členství (dále jen „smlouvy o členství“) (kupní smlouva, smlouva o

poradenství dále společně také jen „smlouva“) uzavírané mezi provozovatelem

a zákazníkem prostřednictvím internetového obchodu (dále jen „internetový

obchod“).

2. Provozovatelem internetových stránek www.pavlablackmore.com

je fyzická osoba: Ing. Pavla Marie Blackmore

IČO: 48905089

Se sídlem: Tyršova 445, Slavkov u Brna, 684 01

E-mailem: blackmore.pavla@centrum.cz

Provozovatel je dále označen také jako prodávající.

3. Zákazníkem se rozumí každý návštěvník internetových stránek

provozovatele na adrese www.pavlablackmore.com, který prostřednictvím

internetového obchodu odeslal řádnou objednávku, nebo žádost o poskytnutí

poradenství, nebo objednávku členství v online programu. Zákazník, který

prostřednictvím internetového obchodu odeslal řádnou objednávku, se dále

označuje též jako kupující. Podnikatel je každý, kdo samostatně vykonává na

vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo

obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení

zisku. Spotřebitel je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské

činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá

smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

4. Po dobu trvání smluvního vztahu vzniklého na základě objednávky bude

smlouva uložena u provozovatele, který k ní zákazníkovi umožní přístup na

základě jeho písemné žádosti. Jsou-li k uzavírání smlouvy užity elektronické

prostředky komunikace, informuje provozovatel zákazníka o tom, že uzavřená

smlouva je v případě vyplnění formuláře umístěného na internetových

stránkách provozovatele archivována v elektronické podobě.

5. Smlouva se uzavírá v českém jazyce.

6. Poskytovatel je plátcem DPH.

7. Veškeré platby jsou přijímány v českých korunách (CZK) nebo eurech (EUR).

8. Náklady vzniklé zákazníkovi při použití elektronických prostředků

komunikace na dálku v souvislosti s uzavíráním smluv dle VOP (zejména

náklady na internetové připojení) nese zákazník.

9. Uhrazením kupní ceny, popř. členství, se rozumí připsání předmětné

finanční částky na účet provozovatele.

II. Prodej zboží / Poskytnutí poradenství

a) Uzavření smlouvy

1. Prodávající zpřístupňuje informace o zboží určeném k prodeji

prostřednictvím internetového obchodu a/nebo prostřednictvím jiných on-line

prodejních nástrojů. Vedle informací o zboží určeném k prodeji prodávající

zpřístupňuje prostřednictvím internetového obchodu též nabídku

poskytovaného poradenství. V případě, že není uvedeno jinak, platí dále

uvedené podmínky též pro poskytování poradenství.

2. Internetový obchod prodávajícího umožňuje zákazníkům zejména

prohlížení aktuálně nabízeného zboží včetně uvedení cen jednotlivého zboží,

vyhledávání požadovaných položek a objednání vybraného zboží. Ceny zboží

jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků.

Poskytnuté ceny při objednávce jsou ceny konečné. Ceny zboží zůstávají v

platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány v internetovém obchodu

prodávajícího. Tímto ustanovením není dotčena možnost prodávajícího uzavřít

kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3. Veškerá prezentace zboží umístěná na stránkách internetového obchodu je

informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu

ohledně tohoto zboží. Prodávající vylučuje použití ustanovení § 1732 odst. 2

občanského zákoníku.

4.Kupující objednává zboží elektronickou cestou přímo z internetu

prostřednictvím formuláře vytvořeného právě k tomuto účelu (dále jen

„formulář“). Formulář obsahuje zejména informace o: (i) objednávaném zboží a

jeho množství, (ii) způsobu úhrady kupní ceny zboží, a (iii) osobní údaje

nezbytné pro řádné uzavření smlouvy a dodání objednaného zboží (dále jen

„objednávka“).

5. Odesláním objednávky zákazník stvrzuje, že se seznámil s těmito VOP a že s

nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást uzavřené kupní

smlouvy.

6. Formulář odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „odeslat

objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za

správné. Takto doručená objednávka je platným a závazným návrhem na

uzavření kupní smlouvy, obsahuje-li všechny náležitosti, vyžadované

formulářem. Prodávající neprodleně potvrdí kupujícímu skutečnost, že

objednávku obdržel. Kupní smlouva je uzavřena okamžikem, kdy prodávající

potvrdí objednávku a takové potvrzení objednávky je doručeno kupujícímu.

7. Prodávající si vyhrazuje právo nepotvrdit objednávku nebo její část nebo

odstoupit od potvrzené objednávky v případě, že prodávající již zboží

nedodává a/nebo se zásadně změnila cena zboží. V případě, že tato situace

nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem

dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou

částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo

adresu v nejkratším možném termínu, a to do 10 pracovních dnů, nejpozději

však do 30 dnů od nepotvrzení či odstoupení od objednávky ze strany

prodávajícího.

8. Prodávající si dále vyhrazuje právo odmítnout objednávku kupujícího, který

v minulosti řádně a včas nezaplatil závazně objednané zboží.

b) Dodání a úhrada kupní ceny zboží

1. Je-li uzavřena kupní smlouva způsobem dle čl. II. odst. a) těchto obchodních

podmínek, prodávající doručí zboží kupujícím prostřednictvím zadané

elektronické adresy, a to ve lhůtě stanovené v internetovém obchodě nebo ve

lhůtě, která je mezi smluvními stranami individuálně dohodnuta. V případě, že

by zboží nebylo dodáno ve stanovené lhůtě, je kupující povinen informovat

prodávajícího a ten zjedná nápravu do 5 dnů od obdržení informace od

kupujícího.

2. Cenu zboží může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby: (i)

on-line platba kartou, (ii) bezhotovostním převodem na účet, (iii) rekurentní

inkasní platbou.

3. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze

vzájemně kombinovat.

4. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně

závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných

na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Daňový doklad

– fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v

elektronické podobě kupujícímu na zadanou elektronickou adresu.

c) Dodání a úhrada kupní ceny poradenství

1. Poradenství je poskytováno Ing. Pavlou Marie Blackmore (dále jen „poskytovatelka“)

osobně nebo telefonicky s tím, že kupujícímu zavolá poskytovatelka. Osobní

konzultace probíhají na předem domluveném místě. Poskytovatelka je

oprávněna poskytovat poradenství prostřednictvím třetí osoby, kterou osobně

vyškolí v metodách, které při poradenství používá (dále jen „terapeut“). O této

skutečnosti je poskytovatelka povinna klienta informovat předem.

2. Poradenství začíná běžet v přesně domluvenou hodinu. V případě, že

kupující nebude v domluvenou hodinu na konzultaci připraven, zmeškaný čas

se započítává do doby konzultace. V případě, že v domluvenou hodinu nebude

připravena poskytovatelka, nahradí promeškaný čas kupujícímu v náhradním

termínu. Pokud konzultace neproběhne z důvodů na straně kupujícího, aniž

by klient svou neúčast na konzultaci omluvil nejméně 24 hodin předem, má se

za to, že konzultace proběhla.

3. Poskytovatelka se zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech,

které se týkají soukromí či obchodního tajemství klienta, a jejichž prozrazení

by mohlo vést k poškození kupujícího. Obsah konzultace je důvěrný.

Povinnosti týkající se mlčenlivosti je povinen splnit též terapeut.

4. Veškeré povinnosti týkající se poskytovatelky je povinen splnit i terapeut.

5. Provozovatel ani poskytovatelka, resp. terapeut, nenese odpovědnost za

výsledky v duševním či podnikatelském rozvoji zákazníka, neboť ty jsou závislé

na celkové práci v oblasti duševního rozvoje. Poskytnuté poradenství

nenahrazuje zdravotní péči.

6. Pro úhradu kupní ceny poradenství se analogicky použije ustanovení článku

II. odst.

b) VOP.

d) Práva z vadného plnění

1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí

příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením § 1914 až 1925,

§ 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména

prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal: a) má

věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti,

které prodávající popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu

zboží a na základě reklamy jimi prováděné, b) se věc hodí k účelu, který pro její

použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle

používá, c) věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo

předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo

předlohy, d) je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a e) věc

vyhovuje požadavkům právních přepisů. Projeví-li se vada v průběhu šesti

měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

3. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží v době

12 měsíců od převzetí.

4. Je-li vadné plnění podstatným porušením kupní smlouvy, má kupující

zejména práva dle § 2106 občanského zákoníku, a to: a) na odstranění vady

dodáním nového zboží bez vady nebo dodáním chybějícího zboží, b) na

odstranění vady opravou věci, c) na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo d)

odstoupit od kupní smlouvy. Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil,

při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady.

Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího, vyjma

případů upravených v § 2106 odst. 2 občanského zákoníku. Je-li vadné plnění

nepodstatným porušením kupní smlouvy, má kupující zejména práva dle §

2107 občanského zákoníku, a to na odstranění vady, anebo na přiměřenou

slevu z kupní ceny. Neodstraní-li prodávající vadu zboží včas nebo vadu

odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může

od kupní smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez

souhlasu prodávajícího.

5. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího („reklamace“), a to

prostřednictvím e-mailu prodávajícího. Za okamžik uplatnění reklamace se

považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamaci. Prodávající

je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo

uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující

požaduje; prodávající je dále povinen vydat potvrzení o datu a způsobu

vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání,

případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Prodávající nebo jím

pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří

pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu

zboží potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění

vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od

jejího uplatnění, nedohodne-li se prodávající s kupujícím jinak.

e) Další práva a povinnosti smluvních stran

1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve

smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

III. Členství v online programu

a) Uzavření smlouvy

1. Provozovatel zpřístupňuje informace o online programech určených k

prodeji prostřednictvím internetového obchodu a/nebo prostřednictvím jiných

on-line prodejních nástrojů.

2. Internetový obchod prodávajícího umožňuje zákazníkům zejména

prohlížení aktuálně nabízených online programů včetně uvedení cen za

členství v online programech. Ceny členství v online programech jsou uvedeny

včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Poskytnuté

ceny při objednávce jsou ceny konečné. Ceny členství v online programech

zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány v internetovém obchodu.

Tímto ustanovením není dotčena možnost provozovatele uzavřít smlouvu o

členství za individuálně sjednaných podmínek.

3. Veškerá prezentace online programů umístěná na stránkách internetového

obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít

smlouvu o členství. Provozovatel vylučuje použití ustanovení § 1732 odst. 2

občanského zákoníku.

4. Odesláním objednávky zákazník stvrzuje, že se seznámil s těmito VOP a že s

nimi souhlasí. Na tyto VOP je zákazník upozorněn před vlastním

uskutečněním objednávky, a má tak možnost se s nimi dostatečným

způsobem seznámit. Před podáním objednávky má zákazník možnost

zkontrolovat jím vyplněné údaje a opravit je.

5. Provozovatel není vázán žádným z kodexů chování ve smyslu §1826 odst. 1

písm. b) občanský zákoník.

6. Jednotlivé technické kroky vedoucí k uzavření smlouvy jsou prováděny

prostřednictvím internetového obchodu. Případné chyby v objednávce může

zákazník opravit prostřednictvím elektronické zprávy zaslané provozovateli.

7. Smlouva o členství vzniká buď prvním zpřístupněním elektronické verze

obsahu zákazníkovi dodaného na základě objednávky ze strany zákazníka u

provozovatele, nebo úhradou ceny členství na účet provozovatele, podle toho,

který okamžik nastane dříve.

8. Zpřístupnění digitálního obsahu je zajištěno prostřednictvím přístupových

údajů k uživatelskému účtu.

9. Členství je dostupné v závislosti na online programu.

10. Objednávku členství lze učinit prostřednictvím internetového obchodu.

11. Zákazník je povinen uvést v objednávce pravdivé údaje, a to v tomto rozsahu

(pokud není stanoveno jinak): (i) objednávané položky, (ii) způsob platby, (iii)

osobní údaje nezbytné pro řádné uzavření smlouvy.

12. Provozovatel potvrdí zákazníkovi přijatou objednávku tím, že zákazníkovi

zašle fakturu – daňový doklad, nebo zálohovou fakturu (dále jen „doklad“) s

vyznačenými údaji o členství.

13. Zákazník je povinen vydavateli neprodleně oznámit jakékoliv změny údajů

uvedených v objednávce. Neoznámí-li zákazník změny v údajích uvedených v

objednávce, nese odpovědnost za škody tím způsobené včetně ztráty práva na

reklamaci.

b) Platba

1. Každý zákazník po doručení objednávky obdrží od provozovatele doklad, a to

v elektronické formě, který je nutno uhradit ve lhůtě splatnosti na něm

uvedené. Zákazník v této souvislosti vyjadřuje svůj souhlas s vystavováním a

zasíláním zálohových faktur a faktur na elektronickou adresu pro tento účel

zákazníkem zvolenou.

2. Cenu členství dle smlouvy o členství může zákazník uhradit provozovateli

následujícími způsoby: (i) on-line platba kartou; (ii) bezhotovostním převodem

na účet; (iii) rekurentní inkasní platbou.

c) Ukončení smlouvy

1. Členství může být zrušeno dohodou smluvních stran.

2. Provozovatel může od smlouvy odstoupit v následujících případech: a)

jestliže zákazník neuhradil ve stanovené lhůtě odměnu, b) jestliže byla

kapacita online programu naplněna ještě před připsáním platby zákazníka na

účet provozovatele a už není možné z kapacitních důvodů počet účastníků

zvýšit. Přednost mají dříve platící zákazníci, popř. zákazníci, kteří uhradili celou

odměnu. Dnem úhrady se rozumí připsání platby na účet provozovatele.

d) Práva a povinnosti provozovatele

1. Provozovatel se zavazuje zřídit přístup na server aktivací produktu k

přidělenému uživatelskému jménu a heslu zákazníka v souladu s přijatou

objednávkou zákazníka.

2. Provozovatel se zavazuje poskytovat služby serveru 24 hodin denně.

3. Provozovatel nenese odpovědnost za případné škody, přímo či nepřímo

způsobené užitím publikovaných dat zákazníkem. Provozovatel si rovněž

vyhrazuje právo měnit bez předchozího upozornění data na serveru

zveřejněná.

4. Provozovatel neručí za kvalitu přístupových tras k serveru.

5. Provozovatel si vyhrazuje právo okamžitě a bez jakýchkoliv dalších nároků

deaktivovat uživatelské jméno a heslo zákazníka, který porušil povinnosti

obsažené v článku III. odst. e) těchto VOP.

e) Práva a povinnosti zákazníka

1. Zákazník se zavazuje v souladu se smlouvou o členství uhradit cenu členství.

2. Zákazník se zavazuje užívat produkty a služby serveru v souladu s tímto

článkem.

3. Zákazník se zavazuje uchovávat své uživatelské jméno a heslo v tajnosti.

4. Zákazník je povinen využívat provozovatelem zpřístupněný obsah

digitálního produktu pouze pro vlastní potřebu a nešířit ho dál třetím stranám,

popř. ho nepoužívat pro jiný účel, než pro který byl poskytnut. Právo užívat

služeb serveru je nepřenosné, tj. platí výhradně pro osobu uvedenou v

objednávce.

5. Zákazník bere na vědomí, že programové vybavení serveru a některá data na

serveru zveřejněná jsou autorskými díly a jsou tak chráněna příslušnými

ustanoveními zák. č. 121/2000 Sb., autorského zákona, v účinném znění. Za

případné porušení těchto autorských práv je zákazník odpovědný v plném

rozsahu.

6. Zákazník bere na vědomí, že provozovatel nenese odpovědnost za výsledky v

duševním rozvoji zákazníka, neboť ty jsou závislé na celkové práci zákazníka v

oblasti duševního rozvoje. Provozovatel taktéž nenese odpovědnost za

případné škody, přímo či nepřímo způsobené užitím dat zákazníkem. Členství

v žádném případě nenahrazuje zdravotní péči.

7. Při účasti v on-line programu je zákazník povinen nenarušovat průběh.

f) Změna, náhrada online programu

1. Poskytovatel si vyhrazuje právo na změnu termínu v online programu, nebo v

jeho částech v situacích, které to neodkladně vyžadují. Všechny případné

změny budou zákazníkovi oznámeny emailem, telefonicky nebo jiným

alternativně domluveným způsobem a bude poskytnut náhradní termín.

IV. Práva spotřebitele

1. Spotřebitel má tato práva, která se nevztahují na podnikatele:

a) Informace před uzavřením smlouvy nebo smlouvy o členství jsou zveřejněny

prostřednictvím internetového obchodu a v těchto VOP.

b) Spotřebitel souhlasí s tím, že poskytovatelka může započít s poskytováním

služby dle smlouvy o poradenství nebo smlouvy o členství uzavřené v souladu

s VOP neprodleně po jejím uzavření, a to i před uplynutím zákonné lhůty pro

odstoupení od smlouvy o poradenství nebo smlouvy o členství. Spotřebitel

bere na vědomí, že pokud dojde ke splnění závazků poskytovatelky ze smlouvy

o členství nebo smlouvy o poradenství uzavřené podle těchto VOP před

uplynutím zákonné lhůty pro odstoupení od smlouvy, nemá spotřebitel v

důsledku vyslovení souhlasu podle předchozí věty právo na odstoupení od

smlouvy dle ustanovení § 1829 odst. 1 občanského zákoníku.

c) Spotřebitel zároveň bere na vědomí, že nemůže odstoupit od kupní

smlouvy, kde předmětem smlouvy bylo dodání on-line produktu, neboť se

jedná o tzv. smlouvu o dodání digitálního obsahu ve smyslu § 1837 písm. l)

občanského zákoníku, který nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s

předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro

odstoupení od smlouvy.

d) Nejde-li o případ, kdy nelze od smlouvy odstoupit (ustanovení odstavce b) a

c) tohoto článku) je spotřebitel oprávněn od smlouvy nebo smlouvy o členství

uzavřené dle těchto obchodních podmínek odstoupit, a to ve lhůtě čtrnácti

dnů od jejího uzavření. Právo odstoupit od smlouvy v zákonné lhůtě 14 dní,

spotřebitel uplatní tak, že zašle provozovateli e-mail, který bude obsahovat

informaci o odstoupení od smlouvy. Informace bude mít následující znění: “Já,

níže podepsaný XY, nar. dne 000000, odstupuji od smlouvy ze dne …………., která

byla uzavřena s Vámi na straně jedné jako provozovatelem a mojí osobou na

straně druhé jako zákazníkem.“

e) Právo na mimosoudní řešení sporu – v případě, že mezi provozovatelem a

spotřebitelem vznikne spor, který se nepodaří vzájemně vyřešit, má spotřebitel

právo na mimosoudní řešení sporu s provozovatelem s tím, že mimosoudní

řešení sporu přísluší České obchodní inspekci. Toto právo lze uplatnit do

jednoho roku ode dne, kdy spotřebitel uplatnil u provozovatele právo, které je

předmětem sporu.

V. Duševní vlastnictví a know-how provozovatele

1. Zboží a v rámci členství v online programu zpřístupněný obsah jsou

výsledkem duševní činnosti provozovatele a jsou jeho majetkem, který je

chráněn zákonem č. 121/2000 Sb., autorským zákonem, v platném znění a

dalšími zákony na ochranu duševního vlastnictví.

2. Veškeré texty a fotografie jsou majetkem provozovatele a bez jeho souhlasu

nemohou být žádným způsobem použity.

VI. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní vztah mezi provozovatelem a zákazníkem, který je spotřebitel se řídí

těmito VOP a příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, a zákonem č.

634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, jakož i předpisy souvisejícími.

2. Smluvní vztah mezi provozovatelem a zákazníkem, který není spotřebitel, se

řídí těmito VOP v rozsahu, ve kterém se ho týkají, a příslušnými ustanoveními

občanského zákoníku.

3. Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu obsahu VOP. Aktualizované znění

VOP bude vždy uveřejněno na webových stránkách provozovatele a informace

o změně VOP bude podle volby provozovatele učiněna zpravidla zveřejněním

příslušné informace společně s aktualizovaným zněním VOP ve vhodném

formátu vhodným oznámením. Takováto změna vstupuje v platnost

uplynutím provozovatelem stanovené lhůty, která činí min. 30 dní ode dne

oznámení změny VOP.

4. V případě, že zákazník nebude s příslušnou změnou VOP souhlasit, je

oprávněn vypovědět smlouvu nejpozději 5 dní před účinností příslušné změny

VOP. V případě, že zákazník nevyužije svého práva na výpověď smlouvy, platí,

že se změnou VOP souhlasí. Provozovatel si však vyhrazuje právo přijmout

takovou změnu VOP, s níž nebude spojeno právo zákazníka na výpověď

smlouvy za předpokladu, že takovouto změnou bude zákazník vázán pouze v

případě, kdy s ní bude souhlasit.

5. Zvláštní ujednání mezi provozovatelem a zákazníkem odchylující se od

těchto VOP mají přednost.

6. Na smluvní vztah mezi zákazníkem a provozovatelem, jehož součástí jsou

tyto VOP, se neuplatní ustanovení § 1793 občanského zákoníku (neúměrné

zkrácení) ani § 1796 (lichva) občanského zákoníku, pokud jde o podnikatele.

Zákazník i provozovatel na sebe bere riziko nebezpečí změny okolností ve

smyslu ustanovení § 1765 občanského zákoníku.

7. Odpověď zákazníka s dodatkem či odchylkou ve smyslu § 1740 odst. 3

občanského zákoníku není přijetím nabídky na uzavření smlouvy, ani když

podstatně nemění podmínky nabídky.

8. Provozovatel ani zákazník si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení

uvedených v objednávce či jejím potvrzení, popř. v písemné smlouvě byla

jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe

zavedené mezi smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v

odvětví týkajícím se předmětu plnění jejich smluvního vztahu, ledaže je

písemně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si smluvní strany potvrzují, že

si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí

či praxe.

9. Veškeré informace o ochraně osobních údajů, zejména o účelech a

způsobech zpracování, jakož i o vašich právech v souvislosti se zpracováním

vašich osobních údajů, naleznete na adrese

10. Je-li některé ustanovení VOP neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým

stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se

neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností

jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení VOP.

Tyto obchodní podmínky platí od 20.3.2023

YUEN METHOD
bottom of page